• วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

BCF อยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักของทุกคน เป็นชุมชนคริสเตียนที่ยึดพระคัมภีร์ไบเบิลเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและในความรักต่อกันและกันผ่านการนมัสการและสามัคคีธรรม ติดต่อกับผู้ที่หลงหายและสร้างสาวกที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ยังผลให้เกิดการเพิ่มพูลชึ้นของผู้นำ

BCF เป็นศูนย์กลางการเติบโตของชาวต่างชาติและครอบครัวชาวไทยที่พูดภาษาอังกฤษในเขตบางนาของกรุงเทพฯ เราจะร่วมแรงกันเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไปยังพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยอีกด้วย

ภาระกิจ

จัดให้มีการสามัคคีธรรมที่ยึดหลักตามพระคัมภีร์ไบเบิลในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

เป็นที่ที่ผู้คนจะติดตามพระเยซูคริสต์อย่างทุ่มเท โดยผ่านการ:

  • นมัสการ

  • สามัคคีธรรม

  • สร้างสาวก (การฟูมฟัก, ฝึกอบรม)

  • ประกาศพระกิตติคุณแก่ทุกคน