หลักข้อเชื่อ

เรารักษาความเชื่อที่มั่นคงว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำที่บันทึกขึ้นจากการดลใจโดยพระเจ้า เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นรากฐานของการสั่งสอนต่างๆในความเชื่อของคริสเตียน อ.เปาโลได้กล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม 2 ทิโมธี 3:16

ข้อความด้านล่างเป็นข้อเชื่อที่ทางคริสตจักรเชื่อว่าจะช่วยให้คนที่สนใจมาเยี่ยมเยียนได้ข้าใจความเชื่อหลักๆของ คริสตจักรที่เกี่ยวกับกับเรื่องคำสอนในพระคัมภีร์, พระเยซู, พระเจ้า, ตรีเอกานุภาพ, คนบาป, ความรอด, และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการใช้ชีวิตของผู้เชื่อ อย่างไรก็ดี คริสตจักรเชื่อว่าข้อเชื่อดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปความล้ำลึกของพระคัมภีร์ไบเบิลได้หมด

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์, ทั้งพระพันธะสัญญาเก่าและพันธะสัญญาใหม่, เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจโดยพระเจ้า, โดยที่ต้นฉบับไม่มีข้อผิดพลาดในงานเขียนและเป็นการเปิดเผยน้ำพระทัยทั้งหมดของพระเจ้าเพี่อความรอดของมนุษย์ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีอำนาจสูงสุดต่อความเชื่อและชีวิตคริสเตียน

เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว, ผู้เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง, ผู้เพียบพร้อมด้วยความสมบูรณ์แบบ, และปรากฏในสถานะตรีเอกานุภาพ; พระเจ้าพระบิดา, พระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงโดยปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดมาจากมารีหญิงพรมจรรย์ ท่านสละชีพสิ้นพระขนม์บนไม้ก้างเขนเพี่อเป็นการ ไถ่บาปของเราตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้ ท่านทรงฟื้นขึ้นจากความตายและทรงเสด็จขิ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตและเป็นผู้แก้ต่างให้เราโดยทรงประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า

เราเชื่อว่าพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการถวายพระสิริแก่พระเจ้า, ให้มนุษย์สำนึกถึงความบาปของตน, และทรงสถิต, นำพา, ปลอบใจ, สั่งสอน, และ เสริมกำลังผู้เชื่อเพี่อการใช้ชีวิตที่เลื่อมใสในพระเจ้าและงานรับใช้พระองค์

เราเชื่อว่ามนุษย์ได้ถูกสร้างขี้นตามพระฉายของพระเจ้าแต่ตกในบาปและหลงหายไปจากพระเจ้า มีเพียงพระโลหิตที่หลั่งออกและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเท่านั้นที่ชอบด้วยเหตุผลและเป็นความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อ และผู้ทีรับพระเยซูเท่านั้น จะถูกทำเกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และกลายเป็นบุตรของพระเจ้า

พระเยซูจะสด็จกลับมาครั้งที่สองในเวลาอันใกล้รวมถึงการฟื้นคืนชีพของผู้เชื่อที่ได้ล่วงลับไปแล้วและจะอยู่พร้อมกับผู้ที่ยังมีชีวิตบนโลก  การกลับมาของพระเยซูจะมาพร้อมกับคำพิพากษาครั้งสุดท้าย บุคคลที่ไม่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตพร้อมกับ มารซาตานและพรรคพวกของมันจะถูกลงโทษในนรกชั่วนิรันดร์กาล ส่วนผู้ที่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตจะถูกต้อนรับสู่สรวงสวรรค์และอยู่กับพระเยซูและพระเจ้าชั่วนิรันดร์กาล