ค่านิยมหลัก

 1. สนับสนุนชุมชนที่พูดภาษาอังกฤษในทุกเชื้อชาติในกรุงเทพฯประเทศไทย
 2. เป็นสถานที่ที่คริสเตียนที่อยู่ในเขตบางนาสามารถมาสามัคคีธรรมหนุนใจร่วมในการนมัสการร่วมกันและมีส่วนร่วมในการรับใช้ร่วมกับพระกายของพระคริสต์
 3. ส่งเสริมให้เยาวชนและเด็กมีส่วนร่วมในทุกส่วนของชีวิตคริสตจักร คริสตจักรจะพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยในการจัดกิจกรรมที่ระบุในภารกิจของBCF
 4. ปรารถนาการเติบโตในระยะยาวที่เกิดขึ้นผ่าน "การเติบโตโดยการเปลี่ยนแปลง" ในฐานะทูตของพระเยซูคริสต์เราต้องการแสวงหาและช่วยผู้สูญหาย พระเจ้าเสริมการเป็นสมาชิกของคริสตจักรไม่ใช่มนุษย์ (กิจการ 2:47 1 โครินธ์ 12:18)
 5. เน้นการอธิษฐานการเทศนาและการสอนพระคำของพระเจ้า การนมัสการผ่านดนตรี และการถวายทรัพย์ในช่วงเวลาที่เราอยุ่ร่วมกัน
 6. จัดให้มีประสบการณ์ในกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้คนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ผ่านการดูแลและการสามัคคีธรรมแบบตัวต่อตัวตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 7. การนมัสการและสามัคคีธรรมในหมู่คริสเตียนที่มาจากประเพณีที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นตรงกันโดยสมบูรณ์ในข้อปลีกย่อยและข้อปฏิบัติของหลักข้อเชื่อ
 8. มุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียวในข้อเชื่อหลัก มากกว่าข้อปลีกย่อย เราจะใช้พลังงานทรัพยืและความคิดสร้างสรรค์ของเรากับเรื่องสำคัญ ๆ เหล่านี้ตามความเชื่อของคริสเตียน (2 ทิโมธี 2: 23-24)
 9. แสวงหาและสนับสนุนการขยายอาณาจักรทั้งหมดของพระเจ้า (ยอห์น 18:36)
 10. ให้ความสำคัญในการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ มากกว่าการลงทุนในอาคาร มนุษย์ เป็นคริสตจักรที่แท้จริง (ลูกา 12: 16-21; มาระโก 6:34)
 11. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ BCF ไม่เพียงแต่ต้องใช้เวลาอีกทั้งยังต้องใช้ทรัพยากรทางการเงิน
  • การสอนคุณค่าของการให้และการดูแลรักษา ตามที่พระเจ้าระบุไว้สำหรับส่วนบุคคลและ BCF
  • รับผิดชอบ BCF ต่อหมู่สมาชิกในการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่พระเจ้าให้
 12. ใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เป็นการบิดเบือนความจริงของพระกิตติคุณในการสื่อสารและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู เราเชื่อมั่นในการดำเนินการที่แน่วแน่เมื่อลองพยายามทำสิ่งใหม่ ๆ ในการพันธกิจ