เกี่ยวกับเรา

พวกเราเป็นกลุ่มผู้เชื่อที่รวมตัวกันขึ้นจากหลากหลายนิกาย ใช้ภาษาอังกฤษและยึดพระคำภีร์เป็นหลักในการสามัคคึธรรม พบปะ นมัสการร่วมกัน 

 

เติบโตในความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์

คุณค่าที่เรายึดถือเป็นที่รักยิ่งคือ: การนมัสการจดจ่อที่พระเยซู

การสอนที่ชัดเจนโดยยึดพระคัมภีร์เป็นหลัก

การพัฒนาความห่วงใยที่แท้จริงต่อกันและกันในการคบหาสมาคม 

จัดสภาพแวดล้อมในการเติบโตทางจิตวิญญาณให้แก่ลูกหลานของเรา

และประกาศพระกิตติคุณด้วยความรักของพระเยซูต่อทุกคนที่เราสามารถเข้าถึง


เราเป็นคริสตจักรนานาชาติในกรุงเทพฯประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตบางนาและเป็นสามชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย Evangelical Fellowship of Thailand (EFT) และโบสถ์ชุมชนแจ้งวัฒนะนิชดาธานีกรุงเทพฯ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของคริสตจักร 5 ประการหลัก

ค่านิยม(ข้อเชื่อ)หลัก