Resource not found

เอเฟซัส 2:1-9

1ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ตาย​โดย​การ​ละ‌เมิด​และ​การ​บาป​ของ​ท่าน 2เมื่อ​ก่อน​พวก‍ท่าน​เคย​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ใน​การ​บาป​นั้น​ตาม​วิถี​ของ​โลก​นี้ ตาม​ผู้‍ครอบ‍ครอง​ที่​มี​อำนาจ​ใน​ฟ้า​อากาศ คือ​วิญ‌ญาณ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ใน​พวก​คน​ที่​ไม่​เชื่อ‍ฟัง​ใน​เวลา‍นี้ 3เมื่อ​ก่อน​เรา​ทุก​คน​เคย​ประ‌พฤติ​เหมือน​พวก‍เขา​ตาม​ตัณ‌หา​ของ​เนื้อ‍หนัง คือ​ทำ​ตาม​ความ​ต้อง‍การ​ของ​เนื้อ‍หนัง​และ​ของ​ความ​คิด โดย​วิสัย​แล้ว​เรา​จึง​เป็น​คน​ที่​สม‍ควร​ได้​รับ​การ​ลง‍โทษ​เหมือน​อย่าง​คน​อื่นๆ 4แต่​พระ‍เจ้า​ทรง​เปี่ยม​ด้วย​พระ‍เมตตา พระ‍องค์​ทรง​รัก​เรา​โดย​ความ​รัก​อัน​ใหญ่‍หลวง​ของ​พระ‍องค์ 5ถึง‍แม้‍ว่า​เรา​เป็น​คน​ตาย​เนื่อง‍จาก​การ​ละ‌เมิด พระ‍องค์​ยัง​ทรง​ทำ​ให้​มี​ชีวิต​อยู่​ร่วม​กับ​พระ‍คริสต์คส.2:13 (พวก‍ท่าน​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระ‍คุณ) 6และ​พระ‍องค์​ทรง​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ขึ้น​มา​ด้วย‍กัน​กับ​พระ‍คริสต์ และ​ทรง​ให้​เรา​นั่ง​ด้วย‍กัน​กับ​พระ‍องค์​ใน​สวรรค‌สถาน​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ 7เพื่อ​ว่า​ใน​ยุค​ต่อๆ ไป พระ‍องค์​จะ​ทรง​สำแดง​พระ‍คุณ​อัน​อุดม​เหลือ‍ล้น​ของ​พระ‍องค์ ด้วย​พระ‍กรุณา​ที่​มี​ต่อ​เรา​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ 8เพราะ‍ว่า​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระ‍คุณ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ ความ​รอด​นี้​ไม่​ใช่​มา​จาก​ตัว​ท่าน แต่​เป็น​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍เจ้า 9ไม่​ใช่​มา​จาก​การ​กระ‌ทำ เพื่อ​ไม่‍ให้​ใคร​อวด​ได้

 

พระคุณ คือ การได้รับบางสิ่งที่ผู้รับไม่มีสิทธิ์ หรือไม่สมควรจะได้

1.พระคุณเพื่อไถ่บาป

2.พระคุณเพื่อในการรับเราให้เป็นลูก

3.พระคุณเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์(ในการดำเนินชีวิต)