Resource not found

Five Solas “เท่านั้น” 5 ประการ

  1. Sola Scriptura
  2. Soli Deo Gloria! เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเท่านั้น
  3. Solo Christo โดยพระคริต์เท่านั้น
  4. Sola Gratia โดยพระคุณเท่านั้น
  5. Sola Fide โดยความเชื่อเท่านั้น

ทำไมเราเชื่อในพระคัมภีร์ได้

ก. ผลการวิเคราะห์ Texual Criticism – External Evidence ถูกต้องตามหลักฐานภายนอก

ข. Texual Criticism – Internal Evidence ถูกต้องตามหลักฐานภายใน

ค. เล่มนั้นมีกี่ฉบับที่เหมือนกัน

ง. ถูกเขียนใกล้เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้น

พระคัมภีร์ทั้งหมด มี 66 เล่ม

40 คนเขียนในเวลา 1,500 ปี

มี 3 ภาษา (Hebrew,Greek,Aramaic)

เขียนเรื่องเดียวกัน  พระเยซู พระเจ้ามีอยู่จริง

การพยากรณ์ 300 ข้อเกี่ยวกับพระเยซู

2 ทิโมธี 3:16-17 

16พระ‍คัมภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดล‍ใจ​จาก​พระ‍เจ้า และทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดล‍ใจ​จาก​พระ‍เจ้า และ แปล​ได้​อีก​ว่า ทุก‍ตอน​ที่​รับ​การ​ดล‍ใจ​จาก​พระ‍เจ้า ก็​เป็น​ประ‌โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก‍เตือน​ว่า‍กล่าว การ​แก้‍ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบรม​ใน​ความ​ชอบ‍ธรรม 17เพื่อ​คน​ของ​พระ‍เจ้า​จะ​มี​ความ​สามารถ​และ​พรัก‍พร้อม​เพื่อ​การ​ดี​ทุก‍อย่าง

เรื่องราวในพระคัมภีร์

  • การทรงสร้าง
  • การตกในความบาป
  • การไถ่บาปโดยพระเยซู
  • การสร้างขึ้นมาใหม่

สดุดี 19:7-13

7ธรรม‍บัญญัติ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ดี​พร้อม และ​ฟื้น‍ฟู​ชีวิต พระ‍โอ‌วาท​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​นั้น​แน่‍นอน
ทำ​ให้​คน‍รู้‍น้อยคน‍รู้‍น้อย​คือ​คน​อ่อน‍ประ‌สบ‍การณ์​ที่​ถูก​ชัก‍จูง​ได้​ง่าย​ไม่​ว่า​จะ​ใน​ทาง​ดี​หรือ​ทาง​ร้าย​มี​ปัญญา
8ข้อ‍บัง‌คับ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​นั้น​ถูก‍ต้อง ทำ​ให้​ใจ​ยินดี พระ‍บัญญัติ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​นั้น​บริ‌สุทธิ์ ทำ​ให้​ดวง‍ตา​กระ‌จ่าง​แจ้ง
9ความ​ยำ‌เกรง​พระ‍ยาห์‌เวห์​นั้น​สะอาด​หมด‍จด ถาวร​เป็น​นิตย์ กฎ‍หมาย​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ก็​สัตย์‍จริง และ​ชอบ‍ธรรม​ทั้ง‍สิ้น
10น่า‍ปรารถ‌นา​มาก‍กว่า​ทอง‍คำ ยิ่ง‍กว่า​ทอง​บริ‌สุทธิ์​มาก​นัก หวาน​ยิ่ง‍กว่า​น้ำ‍ผึ้ง ที่​หยด​ลง​จาก​รวง
11อนึ่ง สิ่ง‍เหล่า‍นี้​เป็น​ที่​ตัก‍เตือน​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ การ​รักษา​ข้อ‍ความ​เหล่า‍นั้น​ก็​ได้​บำ‌เหน็จ​ยิ่ง‍ใหญ่
12แต่​ผู้‍ใด​จะ​เห็น​ความ​ผิด​พลาด​ของ​ตน​ได้​เล่า? ขอ​ทรง​ชำระ​ข้า‍พระ‍องค์​ให้​พ้น​จาก​ความ​ผิด​ที่​ซ่อน‍เร้น​อยู่แปล​ได้​อีก​ว่า ขอ​ทรง​อภัย​ความ​ผิด​ที่​ข้า‍พระ‍องค์​ไม่​ทราบ
13ขอ​ทรง​ยับ‍ยั้ง​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์​จาก​การ​ทำ​บาป​โดย​ตั้ง‍ใจจาก​การ​ทำ​บาป​โดย​ตั้ง‍ใจ แปล​ได้​อีก​ว่า ให้​พ้น​จาก​ความ​หยิ่ง‍จอง‌หอง​นั้น​ด้วย​เถิด ขอ​อย่า​ให้​มัน​มี​อำนาจ​เหนือ​ข้า‍พระ‍องค์​เลย แล้ว​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ไร้‍ตำ‌หนิ และ​พ้น​ผิด​จาก​การ​ละ‌เมิด​ใหญ่‍หลวง​นั้น